top of page
İŞARET KAMP TÜZÜK1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans, sempozyum ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6- Yaygın, sargın ve örgün eğitimde kullanılmak üzere eğitim, kültür, barış, insan hakları, kültürlerarası dayanışma, vatandaşlık, işbirliği vb konularında var olan yöntem ve araçları geliştirmek ve yeni yöntem, araç gereç geliştirmek.

7-Yaygın, sargın ve örgün eğitim merkezlerinde atölye çalışmaları düzenlemek,

8-Kişisel ve mesleki gelişim için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimler düzenlemek,

9-Proje hazırlama, yazma, uygulama ve değerlendirme konusunda sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversiteler arasında farkındalık yaratmak,

10-Bölgesel kalkınma projeleri hazırlamak, bu konudaki projelere ortak veya iştirakçi olarak katılmak,

11-Gençlik alanında Gençlik Ulusal Ajansları, Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı, Salto Kaynak Merkezleri, Eurodesk Ağı, Gençlik alanında Komisyon ve Avrupa Konseyi ile işbirliği ve çalışmalar yapmak.

12- Girişimcilik konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak ve teşvik etmek.

13- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için gençleri ilgilendiren alanlarda araştırmalar yaparak, tebliğ ve raporlar hazırlayarak sunup yayımlamak,

14- Yetişkin eğitimine katılmaları için kendilerine alternatif fırsatlar vermek amacıyla, başta yaşlılar ve temel nitelikleri kazanamadan eğitimlerini yarıda bırakanlar olmak üzere kırılgan sosyal gruplardan ve marjinal sosyal çevrelerden gelen kişilere yardımcı olmak,

15-Bilhassa engelliler, göçmenler, dezavantajlı bölgelerde yaşayanlar olmak üzere toplumun her kesiminin karar verme süreçlerine dâhil edilebileceği sistemler geliştirmek,

16-Genç bireylerin ülke sorunlarının çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini sağlayacak etkinlikler oluşturmak ve genç bireylerin ürettikleri projeleri yürütmeleri esnasında destek vermek,

17-Kanunlar çerçevesinde öğrencilere, gençlere eğitimler vermek, Bilgisayar, programcılık, kullanılan bilgisayar programları, yabancı dil, tezhip, minyatür, ebru, hat, okuma, klasik Türk musikisi, konuşma, yazma ve hızlı okuma, tiyatro, el sanatları, bir müzik aleti çalma, bir müzikle ilgili temel bilimler ve tüm spor dalları gibi alanlarda kurslar düzenlemek,

18-Eğitimde kaliteyi artırmak kültürel diyalogu sağlamak ve dil öğrenimini teşvik etmek amacı ile eğitim programları öğretim kursları düzenlemek ve Avrupa birliği ülkeleri ile işbirliği yapmak.

19-Dezavantajlı genç bireylere (sokak çocuğu, kimsesiz çocuklar, bağımlı çocukla, ıslah edilen çocuklar, bedensel, zihinsel engeli çocuklar, taciz ve şiddet mağduru çocuklar) yönelik ulusal ve uluslar arası sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak ve gençlerle beraber bu projeleri yürütmek,

20-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

21- Sağlıklı bir nesil için spor kulüpleri kurmak, spor turnuvaları düzenlemek,

22- Yaz dönemlerinde çocuklarımızın ve gençlerimizin vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak amacı ile kamp programları düzenlemek, yaz kursları açmak, sosyal, spor ve kültürel içerikli faaliyetler göstermek, gerektiğinde bu sahalarla alakalı resmi kurumlarla irtibata geçmek ve birlikte organizasyonlar gerçekleştirmek,

23- Çocuk ve gençlerin iyi ahlaklı, vatan ve milletini seven, her yönden en iyi şekilde yetişen, hayırsever, bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam gelişmiş, ilim, bilim ve üstün ahlaki değerlerle donanmış, aile bağları güçlü insanlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için gerekli görülen tüm hizmetleri yerine getirmeye çalışmak,

24- Kütüphane kurmak, öğrencilere kitap temin etmek, fakir öğrencilere burs ve kredi temin etmek, öğrenciler için sportif tesis ve faaliyetler tahsis etmek, öğrencilerin milli ve mahalli örf ve adetlerimize göre yetişmesini sağlamak için konferanslar tertip etmek,

25- Muhtaç olan öğrencileri bedelsiz olara barındırmak, doyurmak, giydirmek, her türlü yardımda bulunmak, hastalara bedelsiz sıhhi muayene, ilaç, barınma, tedavi sağlamak,

26-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

27-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

28-Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

29-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

30-Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

31-Federasyon amacı doğrultusunda çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli ve kültür alanlarında faaliyetler yürütmek.

 

32- Çocukların, Gençlerin,  Engellilerin, Kadınların ve Ailelerin her yönden iyileştirilmesi    her kademedeki eğitim öğretim kurumlarında, çalıştıkları iş kollarında  yönetime  katılmaları, kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri, sorunlarının araştırılması, çözüm yollarının bulunması, destek sağlanması, insan ve doğa sevgisi taşıyan,  insan haklarına saygılı, çağdaş uygarlık bilincine, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmeleri, Cumhuriyetin, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlılık duygularının ve örgütlenme bilincinin yaygınlaştırılması, aile, toplum ve ulus bağlarının güçlenmesi, ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve  yurtdışı gençler ve gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi ile çocuk, genç, engelli, kadın ve aileler başta olmak üzere barolar, üniversiteler, tedavi merkezleri, adli ve idari makamlar yerel yönetimler, SHÇEK, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ve bu alanda çalışan dernek, vakıf, gönüllü ve uzmanlarla, eğitim, aktif çalışma, bilgi alışverişi ve her alanda işbirliği yapar. Aynı amaçla çalışan kurumlar arasında koordinasyon sağlamak,

 

33-Medya ile işbirliği içinde kuruluş amacının öneminin sürekli güncel tutulması için toplum bilinci ve toplumsal politikaların oluşturulmasına çalışmak.

 

34- Çocuk Koruma Kanunu, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu gereğince koruyucu ve destekleyici tedbir uygulamalarına ve denetimli serbestlik uygulamasına yetkili makamlarla işbirliği yaparak katılmak.

 

35-Risk altında olan veya adli sistem içinde bir şekilde yer almış çocuk, genç, engelli, kadın ve ailelerin ihtiyaçları ile birlikte tespit eder gerektiği takdirde ekonomik yardım almalarını sağlar.

36- Çocuk, genç, engelli ve kadınların boş zamanlarını değerlendirebileceği yerlerin temin edilip, amaca uygun hale getirilmesi için çalışma yapmak,

 

37- Çocuk, genç, engelli ve kadınların ilgi alanlarına göre genel ve mesleki eğitime, güzel sanatlara veya spora yönlendirir. Gerektiği takdirde tedavi edilmelerine yardımcı olmak.

 

38-Çocuk yetiştirme yurdu, çocuk köyü, gençlik merkezi, ıslah evi ve rehabilitasyon merkezlerindeki çocuk, engelli ve gençlere yönelik destekleyici gönüllü çalışmalar yapmak.

 

39-Çocuk, genç, engelli ve kadınların içinde bulunduğu riski ve suça zemin hazırlayan koşulları ortadan kaldırmayı amaçlayan stratejiler belirler, politikalar oluşturur, planlar yapar ve bu çalışmalarını ilgili kurumlarla paylaşmak.

 

40-Çocuk, genç, engelli ve kadınlara yönelik iyileştirme merkezleri için hukuksal, tıbbi, genel ve mesleki eğitim, güzel sanatlar, spor vb. konularda ulusal standartları araştırarak projeler üretmek.

 

41-Derneğin amacını ve çalışma ilkelerini benimseyen yeni gönüllü üyeler kazanarak bunların amaç doğrultusunda çalışabilecek donanıma sahip olmaları için eğitim çalışmaları organize etmek.

 

42-Çalışma alanlarında eğitimli gönüllüleri, çalışma sistemine uygun şekilde çalışma gruplarına ayırır. Her bir grubun kendi uzmanlık alanında proje geliştirmesine ve çalışmasına katkı sağlamak.

Federasyon, tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir. Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur, vakıf kurar, konfederasyon kurar veya kurulu bir konfederasyona katılabilir.

Bilimsel ve sosyal araştırma grupları oluşturur ve bu nitelikteki gruplara katılır, işbirliği yapar, her türlü yazılı, sesli görsel, yayım ve/veya yayınlar yapabilir, yaptırabilir, sempozyum, panel, açık oturum, her türlü toplantı, konferans, kurs, seminer, sergi, yarışma düzenlemek ve “kültür, spor ve sanat etkinlikleri” gerçekleştirmek, dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak amacındadır.

Ayrıca;

 

Yeni şekli

MADDE 2-  Federasyonun amacı,  çalışma koşulları ve çalışma biçimleri:

Federasyonun amacı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin iç hukukunun bir parçası olan uluslararası çocuk hakları sözleşmelerinin (ve kurallarının) ve de Avrupa Sosyal Şartı ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik gönüllülük ilkeleri çerçevesinde girişimlerde ve desteklerde bulunmak. Bu bağlamda ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer yoksunluklar nedeniyle risk tehdidi altında bulunan çocuk, genç, engelli ve kadınların yararı ve esenliği, onuru ve saygınlığı gözetilerek, risk ortamından uzaklaştırılıp kimlik ve özgüvenlerinin gelişmesinin desteklenmesidir. Bu desteğin hedefi çocuk, genç, engelli ve kadınların aileleri ile birlikte her yönden iyileştirilmesidir ve toplumsal yaşama katılmalarını sağlamaktır. Federasyon, çocuk, genç, engelli ve kadın haklarını ihlale, çocukların, gençlerin, engellilerin ve kadınların ihmal ve istismarına karşı yasal çerçevede her türlü mücadeleyi vermek, çocuklar, gençler, engelliler ve kadınlar açısından risk ortamlarını kaldırmak kadar, riskle karşılaşmış çocukların, gençlerin, engellilerin ve kadınların kurtarılması ve rehabilite edilerek toplumla yeniden kucaklaşmalarının sağlanması için çalışmalar yapmak, ayrıca gençlerin, her kademedeki eğitim öğretim kurumlarında, çalıştıkları iş kollarında yönetime katılmalarına, kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine, sorunlarının araştırılmasına, çözüm yolları bulunmasına ve destek sağlanmasına, insan ve doğa sevgisi taşıyan, insan haklarına saygılı, çağdaş uygarlık bilincine, demokratik değer, tutum ve davranışlarına sahip bireyler olarak yetişmelerine, Cumhuriyetin, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlılık duygularının ve örgütlenme bilincinin yaygınlaştırılmasına, aile, toplum ve milli bağlarının güçlenmesine, ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışı gençler ve gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini ve toplumdaki her bireyin dayanağını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndan, ulusal ve uluslararası mevzuatlardan alan yaşam hakkının korunmasını ve bu konudaki ihlallerin çözüme kavuşabilmesi için yasalar çerçevesinde her türlü mücadeleyi vererek müdahil olmayı, toplumun çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkması adına topluma maddi ve manevi her türlü katkıyı sağlamayı amaç edinmiştir.

Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans, sempozyum ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6- Yaygın, sargın ve örgün eğitimde kullanılmak üzere eğitim, kültür, barış, insan hakları, kültürlerarası dayanışma, vatandaşlık, işbirliği vb konularında var olan yöntem ve araçları geliştirmek ve yeni yöntem, araç gereç geliştirmek.

7-Yaygın, sargın ve örgün eğitim merkezlerinde atölye çalışmaları düzenlemek,

8-Kişisel ve mesleki gelişim için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimler düzenlemek,

9-Proje hazırlama, yazma, uygulama ve değerlendirme konusunda sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversiteler arasında farkındalık yaratmak,

10-Bölgesel kalkınma projeleri hazırlamak, bu konudaki projelere ortak veya iştirakçi olarak katılmak,

11-Gençlik alanında Gençlik Ulusal Ajansları, Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı, Salto Kaynak Merkezleri, Eurodesk Ağı, Gençlik alanında Komisyon ve Avrupa Konseyi ile işbirliği ve çalışmalar yapmak.

12- Girişimcilik konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak ve teşvik etmek.

13- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için gençleri ilgilendiren alanlarda araştırmalar yaparak, tebliğ ve raporlar hazırlayarak sunup yayımlamak,

14- Yetişkin eğitimine katılmaları için kendilerine alternatif fırsatlar vermek amacıyla, başta yaşlılar ve temel nitelikleri kazanamadan eğitimlerini yarıda bırakanlar olmak üzere kırılgan sosyal gruplardan ve marjinal sosyal çevrelerden gelen kişilere yardımcı olmak,

15-Bilhassa engelliler, göçmenler, dezavantajlı bölgelerde yaşayanlar olmak üzere toplumun her kesiminin karar verme süreçlerine dâhil edilebileceği sistemler geliştirmek,

16-Genç bireylerin ülke sorunlarının çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini sağlayacak etkinlikler oluşturmak ve genç bireylerin ürettikleri projeleri yürütmeleri esnasında destek vermek,

17-Kanunlar çerçevesinde öğrencilere, gençlere eğitimler vermek, Bilgisayar, programcılık, kullanılan bilgisayar programları, yabancı dil, tezhip, minyatür, ebru, hat, okuma, klasik Türk musikisi, konuşma, yazma ve hızlı okuma, tiyatro, el sanatları, bir müzik aleti çalma, bir müzikle ilgili temel bilimler ve tüm spor dalları gibi alanlarda kurslar düzenlemek,

18-Eğitimde kaliteyi artırmak kültürel diyalogu sağlamak ve dil öğrenimini teşvik etmek amacı ile eğitim programları öğretim kursları düzenlemek ve Avrupa birliği ülkeleri ile işbirliği yapmak.

19-Dezavantajlı genç bireylere (sokak çocuğu, kimsesiz çocuklar, bağımlı çocukla, ıslah edilen çocuklar, bedensel, zihinsel engeli çocuklar, taciz ve şiddet mağduru çocuklar) yönelik ulusal ve uluslar arası sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak ve gençlerle beraber bu projeleri yürütmek,

20-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

21- Sağlıklı bir nesil için spor kulüpleri kurmak, spor turnuvaları düzenlemek,

22- Yaz dönemlerinde çocuklarımızın ve gençlerimizin vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak amacı ile kamp programları düzenlemek, yaz kursları açmak, sosyal, spor ve kültürel içerikli faaliyetler göstermek, gerektiğinde bu sahalarla alakalı resmi kurumlarla irtibata geçmek ve birlikte organizasyonlar gerçekleştirmek,

23- Çocuk ve gençlerin iyi ahlaklı, vatan ve milletini seven, her yönden en iyi şekilde yetişen, hayırsever, bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam gelişmiş, ilim, bilim ve üstün ahlaki değerlerle donanmış, aile bağları güçlü insanlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için gerekli görülen tüm hizmetleri yerine getirmeye çalışmak,

24- Kütüphane kurmak, öğrencilere kitap temin etmek, fakir öğrencilere burs ve kredi temin etmek, öğrenciler için sportif tesis ve faaliyetler tahsis etmek, öğrencilerin milli ve mahalli örf ve adetlerimize göre yetişmesini sağlamak için konferanslar tertip etmek,

25- Muhtaç olan öğrencileri bedelsiz olara barındırmak, doyurmak, giydirmek, her türlü yardımda bulunmak, hastalara bedelsiz sıhhi muayene, ilaç, barınma, tedavi sağlamak,

26-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

27-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

28-Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

29-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

30-Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

31-Federasyon amacı doğrultusunda çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli ve kültür alanlarında faaliyetler yürütmek.

 

32- Çocukların, Gençlerin,  Engellilerin, Kadınların ve Ailelerin her yönden iyileştirilmesi    her kademedeki eğitim öğretim kurumlarında, çalıştıkları iş kollarında  yönetime  katılmaları, kendilerini ve yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri, sorunlarının araştırılması, çözüm yollarının bulunması, destek sağlanması, insan ve doğa sevgisi taşıyan,  insan haklarına saygılı, çağdaş uygarlık bilincine, demokratik değer, tutum ve davranışlara sahip bireyler olarak yetişmeleri, Cumhuriyetin, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine bağlılık duygularının ve örgütlenme bilincinin yaygınlaştırılması, aile, toplum ve ulus bağlarının güçlenmesi, ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve  yurtdışı gençler ve gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesi ile çocuk, genç, engelli, kadın ve aileler başta olmak üzere barolar, üniversiteler, tedavi merkezleri, adli ve idari makamlar yerel yönetimler, SHÇEK, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ve bu alanda çalışan dernek, vakıf, gönüllü ve uzmanlarla, eğitim, aktif çalışma, bilgi alışverişi ve her alanda işbirliği yapar. Aynı amaçla çalışan kurumlar arasında koordinasyon sağlamak,

 

33-Medya ile işbirliği içinde kuruluş amacının öneminin sürekli güncel tutulması için toplum bilinci ve toplumsal politikaların oluşturulmasına çalışmak.

 

34- Çocuk Koruma Kanunu, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu gereğince koruyucu ve destekleyici tedbir uygulamalarına ve denetimli serbestlik uygulamasına yetkili makamlarla işbirliği yaparak katılmak.

 

35-Risk altında olan veya adli sistem içinde bir şekilde yer almış çocuk, genç, engelli, kadın ve ailelerin ihtiyaçları ile birlikte tespit eder gerektiği takdirde ekonomik yardım almalarını sağlar.

36- Çocuk, genç, engelli ve kadınların boş zamanlarını değerlendirebileceği yerlerin temin edilip, amaca uygun hale getirilmesi için çalışma yapmak,

 

37- Çocuk, genç, engelli ve kadınların ilgi alanlarına göre genel ve mesleki eğitime, güzel sanatlara veya spora yönlendirir. Gerektiği takdirde tedavi edilmelerine yardımcı olmak.

 

38-Çocuk yetiştirme yurdu, çocuk köyü, gençlik merkezi, ıslah evi ve rehabilitasyon merkezlerindeki çocuk, engelli ve gençlere yönelik destekleyici gönüllü çalışmalar yapmak.

 

39-Çocuk, genç, engelli ve kadınların içinde bulunduğu riski ve suça zemin hazırlayan koşulları ortadan kaldırmayı amaçlayan stratejiler belirler, politikalar oluşturur, planlar yapar ve bu çalışmalarını ilgili kurumlarla paylaşmak.

 

40-Çocuk, genç, engelli ve kadınlara yönelik iyileştirme merkezleri için hukuksal, tıbbi, genel ve mesleki eğitim, güzel sanatlar, spor vb. konularda ulusal standartları araştırarak projeler üretmek.

 

41-Derneğin amacını ve çalışma ilkelerini benimseyen yeni gönüllü üyeler kazanarak bunların amaç doğrultusunda çalışabilecek donanıma sahip olmaları için eğitim çalışmaları organize etmek.

 

42-Çalışma alanlarında eğitimli gönüllüleri, çalışma sistemine uygun şekilde çalışma gruplarına ayırır. Her bir grubun kendi uzmanlık alanında proje geliştirmesine ve çalışmasına katkı sağlamak.

 

43- Kampçılık ve Doğa sporları için;

Türkiye' de çalışma yapan kamp kuruluşları ile koordine kurarak, Türkiye'de sağırlara yönelik kampçılık sektörünün teşvik edilmesini, güçlenerek büyüme ve gelişmesini amaçlamak,

b. Üye derneklerin belirlenen standartlara uymaları konusunda hatırlatıcı, yol gösterici ve kontrol edici rol üstlenmek,

c. Türkiye'de sağırlara yönelik kampçılığın tanınmasına katkıda bulunmak, sağır toplumuna kamp tecrübesinin bireyin hayatındaki önemini ve değerini anlatmak,

d. Uygun kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde bir ağ oluşturup geliştirmek,

e. Her üye dernekte bulunan sağırların kişisel yeterliğini artırmak,  geliştirmek için, üyeler arasında bilgi, tecrübe ve düşünce alış verişine olanak hazırlamak,

f. Federasyon için hazırlanan logoyu üye kuruluşların broşürlerinde, web sitelerinde ve dilerlerse kamp malzemelerinin bir bölümünde diğer organizasyonlardan ayırt edici özellik olarak kullanmalarını sağlamak,

g. Bir web sitesi hazırlayarak, kampçılığın tanıtımını ve ilkelerinin yerleşmesini sağlamak, sitedeki rehber sayesinde Türkiye'deki kamplara daha kolay erişim sağlamak,

h. Federasyona üye derneklerde çağdaş, sistemli ve hedefleri açık kampçılık anlayışını ön plana çıkaran düzenlemeler yapmak, üye kurumların kurumsal kimliklerinin oluşumuna katkıda bulunmak, henüz üye olmamış kurumları da bu yönde çalışmalara özendirmek, kampçılıkta kalite anlayışını geliştirmek,

i. Yazılı, görsel medyada kampçılık ve kamplar hakkında haberler, yazı dizileri hazırlanmasına, gazete ve dergilerin kamp rehberleri çıkartmalarına destek vermek,

j. Milli Eğitim Müdürlükleri ve diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlarla düzeyli ilişkiler kurmak, kampçılık yararına olacak düzenlemeler için lobi çalışmaları yapmak,

k. Yurtdışındaki yabancı organizasyonlarla kurulacak ilişki sonucunda, kampçı ve kamp personeli değişimi için girişimlerde bulunmak, eğitim ya da uygulama için gönderilecek kişilere maddi destek sağlamak, karşılıklı ya da karşılıksız burs vermek,

l. Kampçılıkla ilgili üye kuruluşlarda görev yapacak liderler ile diğer görevlileri çeşitli etkinliklerle düzenli olarak bir araya getirmek, eğitim vermek,

m. Kampçıların kullanacakları kamp tesisleri, ulaşım araçlarının, malzemelerinin güvenlik ve sağlık standartlarını belirlemek ve denetimlerini yapmak, o. Kampçıların doğaya ve dünyamıza karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,

n. Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin sağlanması, çevrenin ve kamp alanlarının korunması yolunda, eğitsel, tanıtıcı çalışmalar yapmak, kamp tesisleri, kampçı, kamp lider ve görevlilerinin çevre duyarlığını artırmak,

o. Sağır çocuk ve gençlerin resmi öğrenim alanları dışında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak sağlıklı, eğitici ve yaratıcı kamp deneyimleri sunmak.

p. Yurtiçi ve dışında gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

r. Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler, vakıf, sendika, federasyon vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

s. Gençlik ve Spor kulüpleri kurmak

Federasyon, tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir. Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur, vakıf kurar, konfederasyon kurar veya kurulu bir konfederasyona katılabilir.

Bilimsel ve sosyal araştırma grupları oluşturur ve bu nitelikteki gruplara katılır, işbirliği yapar, her türlü yazılı, sesli görsel, yayım ve/veya yayınlar yapabilir, yaptırabilir, sempozyum, panel, açık oturum, her türlü toplantı, konferans, kurs, seminer, sergi, yarışma düzenlemek ve “kültür, spor ve sanat etkinlikleri” gerçekleştirmek, dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak amacındadır.
 

bottom of page